REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SKUTECZNIE.TV

 1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego skutecznie.tv prowadzonego przez Magdalenę Grzegorczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą iMag Media Magdalena Grzegorczyk, ul. Dworcowa 64,  62-007 Biskupice, NIP: 554-167-64-96, REGON 302785303, e-mail: kontakt@skutecznie.tv
  2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
   2. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
   3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem trzypoziomy.pl/regulamin;
   4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem skutecznie.tv, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;
   5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   6. Właściciel – Magdalena Grzegorczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą iMag Media Magdalena Grzegorczyk, ul. Dworcowa 64,  62-007 Biskupice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 554-167-64-96, REGON 302785303, e-mail: kontakt@skutecznie.tv, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
   7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
  3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
  4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. W przypadku Produktów fizycznych ceny nie obejmują kosztów przesyłek.
 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU
  1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
  2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
  3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne.
  4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.
  5. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
  6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
  7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@skutecznie.tv.
  2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.\
  3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest wymagany i różny od adresu zamieszkania).
  4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
  5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
   1. głównych cechach Produktu,
   2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
   3. możliwości odstąpienia od umowy.
  6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
  7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
  8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
  9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
  10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 1. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
  1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
  2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
  3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
   1. przelewem poprzez elektroniczny system tpay.com
   2. przelew bankowy
  4. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com.
  5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
  6. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
  7. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.
  8. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
  3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
   b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
   c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
   d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
   e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
   f. dostarczania prasy;
   g. usług w zakresie gier hazardowych.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
  1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
  2. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora), o ile ten udzielił gwarancji na Produkt lub uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
  3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
  4. Wraz z reklamowanym Produktem należy złożyć reklamację określającym charakter wady oraz zawierającym żądanie usunięcia wady.
  5. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
  6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
  7. Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Właściciel ponosi wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu pozbawionego wad do Klienta.
  8. W przypadku uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Właściciel świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
  2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
  3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
  4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
   1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
   2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
   3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
   4. dostęp do Internetu,
   5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
   6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
  5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
  6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres kontakt@skutecznie.tv lub listownie na adres Właściciela.
  7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
  2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
   1. będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
   2. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Data opublikowania Regulaminu 13.12.2018r.